Promotion Plan


Baritech


PLAN PROMOCJI PROJEKTUIntegralną częścią każdego projektu finansowanego ze środków pomocowych (Fundusze Strukturalne, Bank Światowy, Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy, etc.), są działania informacyjne i promocyjne, mające na celu zwiększenie jawności i publicznej świadomości dotyczącej ich realizacji. W przypadku projektów współfinansowanych ze źródeł Mechanizmów Finansowych, działania te są dwojakiego rodzaju: promocja i informacja na poziomie Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) oraz na poziomie pojedynczych projektów.Poniższy opis zawiera informacje o proponowanym przez polsko-norweskie konsorcjum naukowo-badawcze (w jego skład wchodzi: Politechnika Gdańska - Lider Projektu oraz Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska i Aquateam COWI AS - Partnerzy Projektu) planie promocji Projektu pt.: „Integrated technology for improved energy balance and reduced greenhouse gas emissions at municipal wastewater treatment plants” o akronimie BARITECH. Plan promocji Projektu przygotowany został zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji”.CELE I GRUPY, DO KTÓRYCH INFORMACJA I PROMOCJA SĄ SKIEROWANE (GRUPY DOCELOWE)Głównym celem działań związanych z promocją Projektu będzie poinformowanie zdefiniowanych grup odbiorców o:


  • przedmiocie Projektu,
  • uzasadnieniu realizacji Projektu,
  • źródłach finansowania Projektu,
  • korzyściach wynikających z realizacji Projektu.


Finansowane ze środków EOG działania informacyjne i promocyjne skierowane będą przede wszystkim do następujących grup odbiorców:


  • środowiska naukowe
  • przedstawiciele polskich ministerstw i urzędów zainteresowanych problematyką ochrony środowiska/ inżynierii środowiska
  • kadra naukowa polskich instytucji sektora B+R
  • przedstawiciele działów badawczych, kierownicy oczyszczalni, przedstawiciele firm i przedsiębiorstw komunalnych zainteresowanych w/w problematykąMETODY I ŚRODKI JEGO WDROŻENIA
Postery
W celu informowania opinii publicznej o roli odgrywanej przez Mechanizmy Finansowe w zakresie wsparcia badań w Projekcie podczas wszystkich konferencji, w których będą uczestniczyć członkowie Zespołów realizujący powyższy Projekt, prezentowane będą postery informujące o wsparciu otrzymanym w ramach Mechanizmów. Ponadto postery te będą na stałe umieszczone w ogólnodostępnym miejscu na terenie budynków, w których wykonywane będą badania.


Materiały informacyjne
Zarówno w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu przygotowane zostaną materiały informacyjne (broszury i ulotki) na temat Projektu. Materiały te zawierać będą informacje na temat źródeł finansowania projektu, celu realizacji projektu oraz korzyści płynących zarówno dla Polski jak i Norwegii
z ukończenia powyższego projektu. W celu dotarcia do większej liczby odbiorców, informacje zawarte w przygotowanych broszurach i ulotkach umieszczone zostaną w wersji elektronicznej także na stronie
internetowej www.baritech.org.pl.Wydarzenia informacyjne
Istotnym elementem w realizacji planu promocji projektu będzie organizacja imprez (seminaria, stoiska na targach) dla środowisk naukowych i eksperckich. Głównym celem tego typu inicjatyw będzie prezentacja wyników badań dla szerokiego środowiska ekspertów oraz poszerzenie wiedzy na temat
realizowanego projektu, co bezpośrednio wiąże się z osiągnięciem założonych celów projektu. Podczas planowanych imprez prezentowane będą wyniki badań Projektu. Ze względu na źródła finansowania Projektu, szczególna uwaga kładziona będzie na wsparcie wymiany doświadczeń w tym zakresie pomiędzy Polską a Norwegią. Wnioskodawca planuje organizację 3 wydarzeń informacyjnych, organizowanych po każdym z trzech wydzielonych etapów badań. Ze względu na przedmiot badań planowane jest przybycie przedstawicieli środowiska naukowego i ekspertów, przedstawicieli polskich ministerstw i urzędów, kadry naukowej polskich instytucji sektora B+R oraz przedstawicieli działów badawczych firm i przedsiębiorstw komunalnych zainteresowanych
problematyką ochrony środowiska.Strona internetowa Projektu
Ze względu na przedmiot badań uruchomiona została strona internetowa Projektu, na której umieszczane będą wyniki postępujących prac.ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEGO WDROŻENIE
Wyznaczony przez Wnioskodawcę Kierownik Projektu odpowiedzialny będzie za bieżące monitorowanie Projektu, koordynację prac Zespołów badawczych oraz przygotowywanie raportów cząstkowych z realizacji inwestycji. Ponadto w jego gestii leżeć będą zadania związane z promocją Projektu. W każdym raporcie półrocznym składanym do Komitetu Sterującego przez Kierownika Projektu zawarty będzie paragraf dotyczący postępu prac w zakresie promocji Projektu. W przypadku konieczności podjęcia działań korygujących, odpowiednie sugestie zostaną przedstawione przez Komitet Monitorujący, a następnie wdrożone przez Kierownika Projektu.